Velike Lašče so del Glavarstva Kočevje.

Davčni urad Velike Lašče je del Davčnega krajnega oblastva Kočevje.

Hranilnica in posojilnica v Velikih Laščah.

Zadruge

 • Kmetijsko društvo v Velikih Laščah, Lesna zadruga v Velikih Laščah, Živinorejska zadruga.

Gasilsko društvo

 • Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana, podružnica Velike Lašče.

Kmetijsko društvo Velike Lašče.

Sokolsko društvo Velike Lašče.

Orlovska podružnica v Velikih Laščah.

Notar:

 • Velike Lašče: Stevo Link

Zdravnik:

 • Franc Raznožnik, dr.

Industrija, trgovina in obrt Babice:

 • Dvorska vas: Marija Prijatelj

Branjarija:

 • Dvorska vas: Jožef Marolt
 • Turjak: Jera Ahec, Anton Lovrin
 • Velike Lašče: Josip Garvas

Čevljarji:

 • Turjak: Franc Jeršin
 • Velike Lašče: Franc Gradišar

Gostilne:

 • Dvorska vas: Franc Ivanc
 • Ortnek: Antonija Cvar in Anton Pucelj
 • Podhojni Hrib: Janez Ušnik
 • Podstrmec: Andrej Krašovec
 • Rašica: Ivan Grebenc, Franc Vidmar, Alojzij Žužek
 • Rob: Ivan Bregar, Franja Jakše, Anton Peterlin, Marija Peterlin
 • Male Lašče: Uršula Mramor, Franc Levstik
 • Turjak: Jera Ahec, Josip Kožar, Anton Lovrih
 • Velike Lašče (10): Franc Grabnar, Marija Gradišer, Mirko Guštin, Josip Hartman, Ana Hočevar, Alojzij Hočevar, Janez Hočevar, Štefan Ivančič, Alojzij Koprivc, Ivan Pucelj

Kovači:

 • Adamovo: Josip Škulj
 • Male Lašče: Alojzij Pucihar
 • Turjak: Anton Šušteršič

Krojači:

 • Male Lašče: Miha Pavič
 • Rašica: Anton Šporar

Lesna industrija:

 • Rašica: Ivan Andoljšek, MatijaTomažin, Nande Doganc

Lesna trgovina:

 • Ivan Hočevar
 • Nande Doganc

Medičarstvo:

 • Dvorska vas: MarijaTuršič ,

Mesarji:

 • Turjak: Josip Blatnik

Mešano blago:

 • Rob: A. Peterlin, ml.
 • Velike Lašče: Ferdinand Doganoc, Jožef Hartman, Marija Hočevar, Marija Pirkovič, Ivan Ramovš

Mizarstvo:

 • Male Lašče: Anton Krese, Josip Stempfl
 • Rašica:Alojzij Žužek

Mlini:

 • Breg: Franc Rigler
 • Brlog: Gregor Debevc, Ivan Ogrinc, M. Žnidaršič
 • Četež pri Turjaku: Franc Zabukovec
 • Greben: Marija Levstik
 • Grič: Alojzij Škulj
 • Podbreg: Franc Pečnik
 • Rašica: Anton Mustar, Jožef Pečnik, Josip Zadnik

Zobotrebci:

 • Rašica: Ivan Andolšek, MatijaTomažin
 • Rob: A. Peterlin, ml.

V ljubljanski pokrajini, 3. 5. 1941 priključeni h Kraljevini Italiji, je bilo 5 okrajnih glavarstev z italijanskimi fašističnimi glavarji. Po kapitulaciji Italije je ljubljanska pokrajina od 10. 9. 1943 dalje spadala v okupatorjevo operacijsko cono "Jadransko primorje" (znotraj okupacijskega območja so skoraj v celoti zagospodarili partizani). Sledila je obnova okrajnih glavarstev Novo mesto, Črnomelj in Kočevje. Okrajni glavarstvi Novo mesto in Kočevje sta, v sicer omejenem obsegu, uradovali do konca vojne.

Nazaj na razstavo