Villa Lasis je trg postala | Kako so Velike Lašče leta 1913 dobile trške pravice?Velike Lašče, zal. Franc Kunc, ponatis iz leta 1930, poslana 1931, hrani NUK.

Trg Turjak

Trgi so najpogosteje nastajali in cveteli ob vznožju grajskih hribov, kamor so se trgovci in krošnjarji nastanili (nastanek), naselili (naselje) in kjer so trgovali (trg). Za svojo obrambo in zaščito pred roparji so v zameno za primerno odkupnino zaprosili svojega grajskega gospoda.

Podobno je nastal tudi trg Turjak, ki je pridobil trške pravice z grbom (rodbinskim) že pred letom 1574.

Že v srednjem veku je bilo v Turjaku znamenito tržišče. Prodajali so različne železne izdelke iz livarn v Ponikvah in na Dvoru. Ob Rašici – Fužinščici so bili številni mlini in kovačnice ter plavži. V Turjak so prihajali trgovci in zamenjevali razno blago (žito, platno, sukno) za železno orodje.

V obdobju nastanka trga Velike Lašče je imel Turjak dva letna živinska sejma, 12. marca in 30. novembra.

Županstvo in občinski zastop v Velikih Laščah leta 1913

Župan: Josip Virant z Rašice

Občinska svetovalca: Ferdo Doganotz (Doganec) in Jakob Serpan Občinska odbornika: Franc Glavan in Ivan Hočevar

Na seji občinskega odbora dne so krajani podprli 26. januarja 1913 župana JosipaViranta z Rašice za dosego trških pravic vasiVelike Lašče.

Villa Lasis je trg postala | 1913Dnevni red.

Predlog glede proglašenja vasi Velike Lašče v trg
Predlog g. župana kateri je svoječasno zaprosil da se vas Velike Lašče proglasi za trg, se vzame z zadovoljstvom na znanje in se vsled glasovanja v tej zadevi, ker sta se dva pričujoča gg.odbornika odtegnila glasovanja soglasno sklene, da se naprosi g. župana da stori v tej zadevi vse potrebno, v dosego te njegove prošnje.
Ivan Hočevar l.r.
Anton Debeljak l.r.
Franc Glavan
Ivan Tomšič
Jos.Hartman
Jak. Srpan
Jak. Ramovš (župnik)
Fr. Ivanc
Anton Žužek
Ferdo Doganec (trgovec)
Jos.Virant (župan)

Podpisani župan Josip Virant, občinska odbornika Franc Glavan in Ivan Hočevar, občinski svetovalec Jakob Srpan

Svojo pobudo s temeljnimi obrazložitvami, zakaj naj se kraj povzdigne v trg, so odposlali na Dunaj, na notranje ministrstvo Avstro-Ogrske monarhije v Kabinettskanzlei (v kabinet ministra).

Villa Lasis je trg postala | 1913Odločitev notranjega ministrstva je nato potrdilo še Njegovo veličanstvo.

Villa Lasis je trg postala | 1913

Nazaj na razstavo