Oglejski patriarh Peregrin, ustanovitelj stiškega samostana (leta 1135/36), je leta 1145 izdal listino, v kateri med dobrotniki stiškega samostana navaja v prvi vrsti gospode Višnjegorske. Ditrih Višnjegorski je samostanu podaril naselbino – pristavo v Laščah. Imenujejo »villa, quaedicitur lasis…«.

Beseda »villa« pomeni veliko kmetijo, kakršne so frankovski kralji in drugi cerkveni in posvetni mogočneži ustanavljali na svojih zemljiščih, da so jim prinašale desetino. Na takih »villah« so dali postaviti več manjših in večjih poslopij za podložnike, med katerimi je bilo najvažnejše tisto, v katerem je prebival nadzornik ali oskrbnik »ville«, t.i. praeceptor. Poleg kmetovalcev so tu bivali tudi razni rokodelci. »Lasis« pa prihaja iz besede lazi, kar pomeni pokrajino, nastalo ob krčenju gozdov.

Na velikolaškem območju so imeli oglejski patriarhi kot vrhovni gospodje dve večji naselbini (villae), eno v Laščah (in Lasis), leta 1230 pa se omenja še »praedium«, t. j. dvorec na Veliki Slevici pri Velikih Laščah. Od tod so stiški menihi izsekavali gozdove in postavljali pristave, iz katerih so se razvijale vasi.

Prvotne Lašče so stale na Selih ob rimski cesti, na kar še danes nakazuje lesen križ na mestu nekdanje kapelice ali cerkvice.1469. leta so Lašče na Selih požgali Turki. Po tem požigu so prebivalci začeli postavljati lesene koče stran od prometne poti v zaščito gozda (Ščita), na griču, kjer stojijo današnje Lašče – verjetno leta 1470. V bližini so imeli izvir vode »Pod trnom«, kar je bilo odločilno za naselitev 1471. leta so po naročilu stiškega opata cerkev obdali s taborom, znotraj katerega je bilo tudi pokopališče. Kako obsežen in visok je bil tabor, ne vemo. Kasneje so hiše začeli postavljati tudi zunaj obzidja (Zazid).

Stiški urbar iz leta 1505:
Naselja, ki so nastala v poznem srednjem veku na velikolaškem prostoru, so bila že takrat krajevno organizirana in povezana s središčnim naseljem Velike Lašče. Po Stiškem urbarju iz leta 1505, ki razvršča stiško posest v sedem okrožij, sodi velikolaška pokrajina v II. okrožje »Officium ultra silvam« – Okrožje onstran gozda. Županstvo Velike Lašče so tvorili kraji Srobotnik, Strmec,Male Lašče in Velike Lašče. Drugi kraji, ki so takrat že obstajali, so spadali pod druga
županstva v pokrajini (Poljane, Dvorska vas,Turjak).

Nazaj na razstavo